Informare
x

Dacă întâmpinați probleme în navigarea site-ului www.artmark.ro, iar programul de navigare pe internet folosit este Internet Explorer, vă rugăm să încercați consultarea site-ului nostru de pe alte programe de navigare: Chrome, Firefox, Edge etc.
Mulțumim!

Regulament consignare

1. Artmark primeşte în consignaţie opere de artă în vederea vânzării lor pe calea licitaţiei. Primirea în custodie, evaluarea şi expertizarea operelor se fac la sediul Artmark.

2. Depunerea lucrărilor în custodie/consignaţie se poate face doar în timpul programului Biroului de Evaluare şi Custodie după cum urmează: de luni până vineri între 11- 18, iar sâmbăta doar cu programare in prealabil. Pentru discreţie şi a evita aglomeraţia vă recomandăm efectuarea în prealabil a unei programari (deponenţi@artmark.ro; telefon 021 210 30 16; 0756 066 302; 0756 163 400; 0758 056 115). Tot în vederea optimizării timpului de aşteptare recomandăm persoanelor interesate de evaluarea unei opere să ne trimită în prealabil, la adresa de email deponenti@artmark.ro, o fotografie clară a operei, verso-ului şi a semnăturii, precum şi informaţii cu privire la a) dimensiunea operei şi provenienţa acesteia, precum şi b) datele de contact ale adresantului, urmând a primi în scurt timp, prin email sau telefon, o opinie preliminară asupra valorii de piaţă a operei şi nivelului de acceptabilitate într-una dintre licitaţiile Artmark.

3. Evaluarea şi expertizarea în vederea vânzării prin licitaţie sunt gratuite. Un exemplar al certificatului de custodie/consignaţie se eliberează deponentului.

4. Departamentul de Evaluare Artmark stabileşte intervalul estimativ al valorii de piaţă a operei (nenegociabil) şi recomandă deponentului un preţ de pornire (negociabil), semnificativ inferior limitei minime a intervalului estimativ al valorii de piaţă. Intervalul estimativ se stabilește de comisia de evaluare a consignatarului și reflectă opinia profesională colectivă a evaluatorilor consignatarului despre valoarea la care piața momentului poate absorbi obiectul, pe baza, între altele, a istoricului de tranzacționare a operelor artistului, tematica și dimensiunile operei, concurența cu opere substituibile în cadrul aceleași licitații, contextul de piață etc. Intervalul estimativ nu poate fi unul optimist, ci unul funcțional, care să asigure realist vânzarea obiectului. Funcție de natura lotului consignat, Casa va decide dacă afișează în catalogul de licitație estimarea ori prețul de pornire.

5. Operele selectabile în vederea vânzării prin licitaţie trebuie consignate cu cel puţin 6 saptămâni înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea licitaţiei (din raţiuni ce ţin de editarea şi distribuţia catalogului de licitaţie şi a materialelor promoţionale). Excepție fac documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Național în cazul cărora pentru respectarea priorității la cumpărare ce aparține Arhivelor Naționale (care au un termen de 60 de zile de a-și exercita preferința) consignarea se va face cu cel puțin 10 săptămâni înainte (mai puțin în cazul în care deponentul face dovada înștiințării Arhivelor Naționale în prealabil). Sesiunile de colectare în consignaţie de opere de artă în vederea vânzării lor prin licitaţie, pe criteriul tematicii fiecărei licitaţii, sunt publicate pe website-ul Artmark

6. Artmark stabileşte ordinea introducerii în vânzare a operelor primite în consignaţie.

7. Atunci când operele se vând prin licitaţie, deponentul va primi preţul vânzării (mai puţin comisionul de vânzare; precum și, dacă este cazul, taxe de import, cheltuielile directe în legătură cu bunul, precum cu restaurarea, cu înrămarea, cu restaurarea ramei etc, agreate potrivit contractului de consignare), mai puţin comisionul de vânzare prin licitaţie ce cade în sarcina deponentului, îndată după încasarea integrală a sumei facturate de la adjudecatar. Preţul se achită deponentului în lei, aplicându-se cursul de schimb EUR/RON din data licitaţiei. Dacă deponentul nerezident solicită ca plata să se efectueze într-o altă monedă, atunci, la instrucțiunile scrise ale deponentului, Artmark va proceda la schimbarea sumei în lei ce i se cuvine deponentului în moneda indicată de către acesta la cursul de schimb al BNR valabil la data plății, urmând ca deponentului să-i fie plătită suma în valută rezultată din schimbul valutar.

8. Comisionul vânzării prin licitaţie se calculează în funcţie de numărul şi valoarea operelor consignate, precum si de performanța operei în licitație prin raportarea prețului de adjudecare la prețul de pornire, respectiv la intervalul estimativ a valorii de piață a operei. Din preţul de adjudecare, se vor scădea şi reţine de către Artmark şi eventualele costuri directe în legătură cu bunul, precum cele cu curățarea, restaurarea, încadrarea obiectului (soclu, ramă), rapoarte de expertiză suplimentare, operațiuni vamale etc., agreate în prealabil cu deponentul. În cazul în care obiectul nu se vinde, deponentul va achita consignatarului costurile mai sus menționate.

9. Din prețul vânzării se rețin și plățile în avans ale unui lot consignat sau adjudecat al deponentului și orice alte eventuale datorii anterioare pe care deponentul le are față de Artmark (precum, funcție de caz: prețul unor loturi adjudecate de deponent, comisionul de penalizare prevăzut de art. 17 pentru cazul auto-adjudecării, plăți eronate de către Artmark etc.). În ipoteza în care deponentul are datorii anterioare față de Artmark, obiectele consignate de acesta se pot pune în vânzare la un preț care să acopere datoriile deponentului.

10. Din raţiuni ce ţin de editarea finală a catalogului (online și/sau fizic) de licitaţie şi a altor materiale promoţionale (online și/sau fizice) în legatură cu licitaţia, precum și de celelalte costuri angajate în marketarea și comunicarea loturilor consignate către clientelă, dacă deponentul retrage obiectul din consignaţie, suportă atât eventuale costuri directe în legătura cu obiectul, precum curățarea, restaurarea, înrămarea, campanii dedicate de marketing etc., cât și comisionul minim standard al consignatarului aferent licitației în cauză, aplicat la dublul prețului de pornire (dar minim 500 de euro). Același comision/aceeași penalitate se datorează în cazul în care Artmark este nevoit să retragă din licitație opera consignată atunci când o terță persoană contestă în scris și documentat dreptul deponentului de a pune în vânzare opera, iar din dovezile administrate de Artmark în prealabil licitației rezultă, în aprecierea Artmark, că sunt temeiuri serioase să se considere că deponentul nu este proprietarul operei consignate sau nu are dreptul să o vândă.

11. Artmark va păstra în depozit operele nevândute prin licitaţia cărora au fost alocate vreme de cel mult o lună de la data licitaţiei, fiind mandatat de deponent să continue marketarea lor, colectarea de oferte (situate cel puţin la limita minimă a intervalului estimativ al valorii de piaţă a operei, prevăzut în catalogul de licitaţie) şi vânzarea în consecinţă. În cazul vânzării post-licitaţie în condiţiile acestui articol, deponentul datorează Artmark acelaşi comision precum în cazul vânzării prin licitaţie, conform certificatului de consignaţie.

În situația prevăzută de art. 22 al Regulamentului de Licitare, anume refuzul explicit sau implicit de plată al adjudecatarului (inclusiv situații precum: se constată că adjudecatarul nu poate fi contactat în termenul de plată ori că datele acestuia de contactare nu sunt/nu mai sunt valide, se constată că adjudecatarul nu este/nu mai este solvabil sau adjudecatarul amână plata sine die, se constată că adjudecarea a fost fraudată, spre ex. prin folosirea de identități false ori stratageme tehnice ori electronice), Casa este autorizată să aleagă, după caz, metoda pe care o consideră în mod rezonabil cea mai eficientă în vederea valorificării lotului adjudecat, inclusiv aplicarea pe penalități, inițierea de proceduri civile ori penale, rezoluționarea cu daune a adjudecării ori readjudecarea către un contraofertant la pas inferior prețului de adjudecare. În cazul rezoluțiunii adjudecării lotului ori al readjudecării lotului, Casa va încheia un proces-verbal. În toate situațiile prevăzute de art. 22 din Regulamentul de Licitare care presupun continuarea demersurilor de încasare a prețului de adjudecare, consignantul menține durata consignării și păstrează lotul în depozitul Casei, pentru a permite finalizarea vânzării/revânzării, încasarea prețului de adjudecare/readjudecare și transferul lotului.

12. Deponentul este obligat să ridice operele nevândute prin licitaţie ori ulterior licitaţiei, de la sediul Artmark, în termen de o lună de la data licitaţiei (similar în termen de 2 săptămâni de la refuzul de consignaţie, în cazul operei primite în custodie dar refuzate în consignaţie).

13. Date fiind limitele fizice ale depozitului propriu al Artmark, deponentul autorizează Artmark ca, după o lună de la data licitaţiei, să transfere operele neridicate de deponent, în contul şi pe seama deponentului, într-un depozit extern sediului Artmark. Începând cu o lună de la data licitaţiei, Artmark nu mai răspunde patrimonial faţă de deponent pentru integritatea operei consignate, cu excepţia cazului în care s-a prevăzut altfel prin certificatul de consignaţie (similar în termen de 2 săptămâni de la refuzul de consignaţie, în cazul operei primite în custodie dar refuzate în consignaţie). La ridicarea operelor nevândute (ori neconsignate), ce au depăşit termenul de o lună pentru operele consignate şi nevândute şi respectiv 2 săptămâni pentru cele refuzate la consignaţie, deponentul va achita costurile de transport şi cota-parte din chiria depozitului, convenite de părţi drept egale cu contravaloarea a 10% din limita minimă a intervalului estimativ al valorii de piaţă a operei/lună. În ipoteza în care deponentul nu ridică operele nevândute (ori neconsignate) în termen de 6 luni de la data depozitării externe, Artmark este în drept să pună (din nou) în vânzare opera pentru a-şi recupera costurile de transport, depozitare şi oricare altele accesorii.

14. În cazul în care autenticitatea operei vândute este contestată cu succes de cumpărător, Artmark restituie preţul încasat cumpărătorului, solicită şi încasează de la deponent preţul vânzării virat acestuia şi îi restituie opera de artă contestată.

15. În conformitate cu Legea 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, Artmark are obligaţia de a calcula, reţine şi plăti din preţul de vânzare, în condiţiile legii, sub condiţia să intre, ca şi atribuire, suport şi perioada de realizare, sub incidenţa numitei legi, dreptul de suită cuvenit autorilor şi urmaşilor, în cota procentuală stabilită prin lege, aplicată la preţul de revânzare: a) de la 300 la 3.000 EUR - 5%; b) de la 3.000,01 la 50.000 EUR - 4%; c) de la 50.000,01 la 200.000 EUR - 3%; d) de la 200.000,01 la 350.000 EUR - 1%; e) de la 350.000,01 la 500.000 EUR - 0,5%; f) peste 500.000 euro - 0,25%. Nu se datorează drept de suită în cazul în care preţul de revânzare este situat sub 300 EUR. De asemenea, în nicio situaţie dreptul de suită nu poate depăşi valoarea de 12.500 EUR.

16.În cazul în care deponentul este şi autorul operei depuse, Artmark va calcula, reţine şi vira impozitul pe venit, aplicând o cotă de 10% la venitul brut (preţul mai puţin comisionul stabilit în sarcina deponentului), din care se deduce cota forfetară de cheltuieli de 40%, în conformitate cu dispozițiile art. 73 din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015) şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă, respectiv contribuția de asigurări sociale (CAS) – 9,5%, contribuția de asigurări sociale de sănătate – 5,5% şi contribuția la fondul de șomaj – 0,5%.

17. Artmark păstrează discreţia asupra identităţii deponenţilor şi cumpărătorilor, cu excepţia cazului în care aceştia optează pentru dezvăluirea identităţii lor. Deponenții au dreptul de a fi prezenți la licitația în cadrul căreia este supus vânzării lotul consignat. Deponenții nu au dreptul de a participa la licitarea, direct sau prin interpus, a lotului consignat, o eventuală atare participare fiind nulă, cu consecința a) sistării relației de consignare viitoare cu deponentul, respectiv b) obligării acestora la plata comisioanelor de licitație, în cazul adjudecării lotului, respectiv în cazul refuzului de plată a adjudecatarului, indiferent de motiv. Participarea deponentului la licitare se constată suveran de casa de licitație, inclusiv în temeiul înregistrării software/audio/video a procesului de licitație.

18. Artmark păstrează dreptul de a publica imagini şi descrieri ale operei de artă primite în custodie sau consignaţie în oricare materiale cu scop promoţional.

19. Deponentul garantează că este singurul proprietar al obiectului consignat și/sau are dreptul de a dispune de el prin vânzare, că are autoritatea necesară, a întreprins toate acţiunile necesare cerute conform legilor şi reglementărilor din România pentru a putea încheia în mod valabil acest contract şi pentru a putea îndeplini şi/sau respecta în mod corespunzător obligaţiile decurgând din acest contract şi nu mai este necesară nicio altă aprobare pentru încheierea acestui contract. În măsura în care, în prealabil licitației, ni se adresează în scris opoziții aparent justificate la vânzarea bunului, din partea unor terți ce manifestă credibil drepturi asupra obiectului (cazul litigiilor existente asupra proprietății, partajelor, notificărilor executorilor judecătorești etc.), obiectul se va retrage de Casa Artmark din licitație, cu suportarea de către deponent a costurilor. De asemenea, deponentul va fi răspunzător contractual, direct față de adjudecatar în orice situație care conduce la desfacerea ulterioară a vânzării, urmând să îl despăgubească pe acesta pentru prejudiciul produs. Deponentul va depune toate diligențele pentru a pune la dispoziția Artmark toate documentele ce conferă juridic deponentului titlu asupra lotului consignat.